Torre de Amarante

martes, 9 de enero de 2018

O PSOE de Antas denuncia “a política clientelar e caciquil do Alcalde coa supresión da celebración da Festa de Fin de Ano no centro da vila”

-  A voceira do PSOE en Antas de Ulla, Pilar García Porto, anunciou que preguntará no Pleno “cales foron os motivos polos que non se realizou esta celebración no centro da vila, e nun lugar céntrico e público, como todos anos”
- Lembra ademais que presenta esta queixa tras as demandas do sector hostaleiro e dos veciños, “que non entenden porque non se celebrou na praza cuberta do Concello, o lugar habilitado para este tipo de celebracións”
- A voceira empraza ao Alcalde a poñerse a traballar por todos e cada un dos veciños de Antas de Ulla, e pediulle que recupere outras celebracións consolidadas como o Dia dos Maiores ou a Feira do Queixo

Antas de Ulla (Lugo), 5 de xaneiro de 2018.- A voceira do PSOE en Antas de Ulla, Pilar García Porto, denunciou hoxe “a política clientelar e caciquil do Alcalde coa celebración da Festa de Fin de Ano da vila”. A voceira anunciou que preguntará no vindeiro Pleno “cales foron os motivos polos que non se realizou esta celebración no centro da vila, e nun lugar público, como se leva facendo dende fai anos”.

García Porto remarcou “que presenta esta queixa tras as demandas que lle fixeron chegar ao Grupo Socialista os veciños de Antas de Ulla, “xa que non entenden porque esta celebración con gran tradición entre a poboación, non se celebrou na praza habilitada para estes eventos”.

A voceira socialista empraza ao Alcalde a poñerse a traballar por todos e cada un dos veciños de Antas de Ulla, e pediulle que deixe de utilizar os recursos públicos en beneficio de toda a poboación, e recupere outras celebracións consolidadas como o Dia dos Maiores ou a Feira do Queixo.


Por último García Porto dixo que “a actitude pasotista do Rexedor privou aos veciños de Antas de Ulla da celebración da Festa de Fin de Ano, que é o mais grave. Non se pode gobernar o Concello de costas aos veciños, senón dialogando a traballando ao seu carón, polo tanto pedímoslle que abandone esta actitude ditatorial; e demandámoslle que conte con todos para tomar estas decisións”, resumiu.

martes, 5 de septiembre de 2017

O PSOE de Antas demanda melloras no único parque infantil e denuncian que non cumpre as mínimas normas de seguridade

Os socialistas realizamos esta reclamación, unha vez máis, propoñendo ao alcalde que tome medidas para restaurar o único parque infantil que existe en Antas de Ulla. A resposta foi nula ata o momento, e a implicación do goberno municipal na resoluución do problema tamén. A día de hoxe a situación de deterioro é maior e tamén se precisaria desinsectación pola aparición de pulgas que producen picaduras aos nenos. 

No mes de xullo advertimos ao alcalde  que non hai mantemento nas instalacións do parque infantil, que o vaia do peche perimetral está rota, os elementos de xogo desconchados e con partes de madeira astilladas. Por iso, demandamos mediante unha moción rexistrada,  que  o Concello de Antas de Ulla realice labores de limpeza no Parque Infantil para garantir aos usuarios as condicións hixiénico-sanitarias.

A atención á nosa proposta foi nula e o resultado son nenos acribillados por picaduras de pulgas.


A comenzos do verán rexistramos no Concello unha moción para esixir ao Alcalde mellores dotacións no único parque infantil da localidade que non cumpre as mínimas normas de seguridade e hixiene.

Advertímoslle que o mantemento desta instalación infantíl foi practicamente nulo dende a súa creación, por iso está sucio, con acumulación de lixo na papeleira e en todo o recinto. Sinalamos tamén que tampouco hai mantemento nas instalacións, xa que levan varios meses coas lousas levantadas, o vaiado do peche perimetral roto, os elementos de xogo desconchados e con partes de madeira astilladas e rotas, con todo o perigo que conleva o mobiliario.

Denunciamos publicamente que a maiores destes desperfectos, o entorno non está adaptado para albergar xogos infantís, xa que a principal rúa pola que discorre pegada ao parque é una falsa rúa peatonal, que só conta con sinalización nunha dirección polo que os vehículos que veñen na outra dirección descoñecen que poden atopar nenos xogando na calzada. A maiores a Praza Nova ten uns elementos decorativos formados por cepos, que tanto pola súa angulosidade, como pola altura, supoñen un claro elemento de risco de accidente para os máis cativos, ademáis fan de refuxo para moitos gatos sen dono. O mesmo sucede coas escaleiras e zona de acceso á Praza Nova dende o Parque, que resultan inseguros para os máis cativos.

Por todo isto,  demandamos mediante unha moción rexistrada,  que  o Concello de Antas de Ulla realice labores de limpeza no Parque Infantil para garantir aos usuarios as condicións hixiénico-sanitarias.

Nesta proposta reclamamos que se realice as labores de mantemento precisas para garantir a seguridade dos nenos e demáis usuarios do Parque infantil;que se repare de xeito inmediato o chan e a valado de peche perimetral; que se
substituía ou modifique aqueles elementos de xogo que polo seu deterioro ou desperfectos poden supor un risco para os nenos e demais usuarios.

Sobre a sinalización viaria demandamos que o Concello de Antas de Ulla adapte a sinalización de falsa peatonalización, na Rúa da Igrexa para que non supoña un risco para condutores e peóns. E que se eliminen aqueles elementos que supoñan un risco ou perigo para os usuarios por non tratarse de mobiliario urbano homologado”.

Demanda dun novo parque infantil

Por ultimo demandamos ao Concello a dotación dun segundo parque infantil ubicado nunha zona que conte cunha mellor orientación, de tal xeito que reciba máis horas de sol no inverno e menos no verán contando cunha zona de sombra nos espazos de xogo.

martes, 24 de mayo de 2016

ALEGACIÓNS DA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE AO PXOM DE ANTAS DE ULLA E ENLACE AO INFORME DA XUNTA DE GALICIA PREVIO A APROBACIÓN INICIAL DO PXOMAL CONCELLO DE ANTAS DE ULLA

ASUNTO: ALEGACIONES AL P.X.O.M.Dña. María del Pilar García Porto, con N.I.F. xxxxxxxxx-x y D. José Angel Rico Álvarez, con N.I.F. xxxxxxxx-x, en representación de la AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE ANTAS DE ULLA, con N.I.F. 00.000.000-A, y con sede en Avda. General Portomeñe nº4, bajo, Antas de Ulla, LugoEXPONEN:

Actualmente, se encuentra en fase de información pública la aprobación inicial del P.X.O.M. de Antas de Ulla.

Una vez revisada la documentación gráfica y escrita facilitada por el Concello de Antas de Ulla, se considera necesario realizar varias alegaciones al referido P.X.O.M. Dichas alegaciones se organizarán en tres bloques principales: en primer lugar, las relativas al Suelo Urbano, a continuación, las relativas al Suelo Urbanizable y, por último, las relativas al Suelo de Núcleo Rural.Sin embargo, hemos de iniciar esta alegación mediante la manifestación de una serie de cuestiones básicas de procedimiento y contenidos generales que, a nuestro entender, afectan a la totalidad del plan, que derivarán, bien en una no aprobación por parte de la Xunta de Galicia, bien por unas deficiencias e inejecución del mismo, que lo convertirán directamente en papel mojado, inútil respecto a las necesidades de nuestro municipio.a.- No deja de ser curioso, y al mismo tiempo sumamente grave por lo que significa en cuanto a oscurantismo del planeamiento que, en pleno año 2016, no se encuentre el plan general aprobado inicialmente accesible a todo el mundo en la página web municipal; de hecho, incluso el link que nos permite acceder a la página de planeamiento de la Xunta de Galicia no recoge el documento. Se trata de un documento (sin entrar ya en suspicacias respecto a la razón por la que no se enseña), desconocido para los vecinos de Antas de Ulla, a quienes sin duda afecta directamente y quienes no pueden acceder con libertad a conocer su contenido.b.- Resulta demoledor el informe previo a la aprobación inicial de fecha 22 de diciembre de 2014 realizado por la Xunta de Galicia. Informe previo cuyo contenido resulta en gran medida vinculante para el ayuntamiento y que, no solo no aparece justificado su cumplimiento como principio básico, sino que, sin género de dudas, se ignora e incumple en algo tan básico como: el modelo de crecimiento, la capacidad residencial (que apenas disminuye respecto al documento inicialmente remitido a la Consellería y criticado por ésta), las clasificaciones del suelo y sus determinaciones (donde la Xunta de Galicia habla de incongruencias, y falta de base cartográfica y grafismo, sin “precisión exigible”)c.- El informe jurídico existente en el expediente, realizado por la secretaria-interventora, no contiene manifestación alguna respecto a la conformidad del documento a la legislación vigente, ni al cumplimiento del informe previo a la aprobación inicial, limitándose a exponer meramente las normas de aplicación. d.- De igual modo, se obvia en todo momento un informe respecto a la viabilidad del plan, que prevé una fuerte inversión pública. El estudio económico financiero utiliza como dato el presupuesto de 2013, más de 5 millones de euros, de los que sabemos que 3 millones están “en el aire”, por corresponder a una subvención estatal que todavía no se ha hecho efectiva, desvirtuando todos los análisis que se basen en el mismo. 

ALEGACIONES RELATIVAS AL SUELO URBANO 1- Las zonas destinadas a equipamiento Q-89(xe-re), Q-81(xe-sa) y Q-84(xp-re), entendemos que no se encuentran resueltas, en el sentido de que no sirven a los intereses para los que habían de ser pensadas.3- La zona destinada a espacio libre EL-26(xe-r) y la zona destinada a equipamiento Q-90(xe-re) aparecen incluidas dentro del núcleo rural de Vilane (NR-75), según lo grafiado en el plano nº 3 del núcleo urbano y en el plano 9 del Medio rural. Pues bien, no podemos olvidar que la Xunta de Galicia, en su informe previo a la aprobación definitiva cuestiona la solución dada a los núcleos de Vilaboa y Vilane, respecto al suelo urbano de Antas de Ulla.4- La zona destinada a equipamiento Q-90(xe-re), zona conocida como “as canteiras”, está próxima a la zona destinada a equipamiento Q-69(xe-d), zona en la que están situados el polideportivo y las piscinas. Con el objeto de potenciarlas, se propone que se plantee la posibilidad de comunicar ambas zonas con un itinerario al menos peatonal.5- En los planos aparece reflejada una zona prevista para espacio libre, situada al margen de la N-640, que no es de titularidad municipal (EL-12(xp-p)). Teniendo en cuenta la inversión que habría que realizar para conseguir dicho espacio y que, además, muy cerca, existe otro espacio libre de titularidad municipal (EL-26(xe-r), se considera innecesaria esta reserva de suelo prevista para espacio libre. No podemos planificar para cumplir estándares urbanísticos sin más, habremos de hacerlo cumpliendo el espíritu de la norma: ubicar las reservas donde procede y donde habrán realmente de ser útiles. Nada bueno dice de un planeamiento la propuesta que ahora se realiza, cubrir el expediente no es pensar el futuro del municipio.6- En los planos aparecen reflejadas unas zonas destinadas a equipamientos (Q-75(xe-t), Q-88(xe-re)) que no son de titularidad municipal y, se entiende que, por error, aparecen marcadas como equipamientos existentes. La realidad es que el Concello debería realizar una fuerte inversión para que pasaran a ser de titularidad municipal.7- En el plano nº 1 del núcleo urbano hay una zona de titularidad municipal destinada a “parque biosaludable” que no aparece reflejada como dotación existente; se trata de la parcela con referencia catastral 27003A061001000000XT. 8- En general, precisamente por el error manifiesto del que se parte en cuanto a las expectativas de crecimiento del municipio (insistimos, como dice la propia Xunta) las dotaciones (espacios libres y equipamientos), teniendo en cuenta fundamentalmente el importante descenso de población en las últimas décadas y las escasas expectativas de crecimiento económico no se ajustan a las necesidades, solo, una vez más, a los estándares.9- Se observa que, en general, quedan “FUERA DE ORDENACIÓN” muchos edificios existentes; se considera que lo más adecuado sería respetar tanto las alturas como las alineaciones existentes con el objeto de evitar, en lo posible, la situación de “fuera de ordenación”, ya que esto, en definitiva conduce a importantes diferencias con los edificios que no se encuentran en dicha situación (mayor limitación para realizar obras, para vender, para registrar,….), sobre todo si tenemos en cuenta que el fuera de ordenación que se deriva de la ordenación proyectada y de la normativa prevista no supone mejora alguna y, lejos de ellos, parece responder más al capricho o la arbitrariedad del proyectista, ignorando las nefastas consecuencias que en la realidad producirá en la realidad la ejecución de la propuesta.10- En la zona afectada por la ORDENANZA RC: RESIDENCIAL CERRADA, se considera necesario hacer varias puntualizaciones:

- En los planos aparecen grafiados los fondos de edificación, tanto para las plantas bajas como para las plantas altas, pero no aparecen acotados; se considera mejor, para una correcta aplicación de la ordenanza, el establecimiento de unos fondos máximos de edificación, tanto para las plantas bajas como para las plantas altas.

- Por otra parte, se considera que se deberían eliminar los patios no edificables, por ser zonas, en la mayoría de los casos, residuales, de reducidas dimensiones, y que posiblemente, en lo relativo a su limpieza y/o mantenimiento, pueden ser una causa de conflicto entre los vecinos.11- En cuanto a la ORDENANZA RIM: RESIDENCIAL DE INTENSIDAD MEDIA, en la parte correspondiente de la Memoria se indica que es un espacio destinado a vivienda y usos complementarios, formando bloques con dos o más fachadas que se ajustan a la alineación en su frente principal y se rematan con jardines en sus fachadas posteriores y en las posibles laterales. El uso principal en esta zona será el residencial en grado 2º: vivienda agrupada, que es la situada en un edificio colectivo que incluye más de una vivienda, agrupadas con acceso común en condiciones tales que les fuese o pudiese ser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. 

Parece que lo que pretenden los redactores del PXOM es establecer una zona de transición entre la ORDENANZA RC: RESIDENCIAL CERRADA, que permite la mayor densidad edificatoria y la ORDENANZA RA: RESIDENCIAL ABIERTA, que se caracteriza por ser un espacio, en ordenación abierta, para viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas.

Pero, respecto a lo indicado en el párrafo anterior, hay que decir que la tipología edificatoria que permite esta ORDENANZA RIM no se corresponde para nada ni con lo edificado en la actualidad ni con el tipo de edificación que demandan los ciudadanos para las zonas afectadas por dicha ordenanza (la mayoría de los ciudadanos demanda zonas en las que se puedan construir viviendas unifamiliares, cada uno en su propia parcela); por tanto, se considera que lo más adecuado sería suprimirla y sustituirla por otra que, por una parte, se adapte mejor a las tipologías y usos existentes y, por otra, permita una tipología edificatoria más acorde con la demanda ciudadana. Una vez más, se pone de manifiesto que no se puede partir de un folio en blanco a la hora de proyectar, sino saber integrar la realidad existente con la propuesta.12- En la Memoria del PXOM, se dice que hay EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) en Antas; la realidad es que dicha EDAR no existe.13- En cuanto a las dos zonas que quedan clasificadas como SUNC: Suelo Urbano No Consolidado (ver plano nº 3 del núcleo urbano), hay que tener en cuenta que, para su desarrollo, es necesario redactar previamente un Plan Especial de Reforma interior; los gastos de la redacción de dicho Plan deben asumirlos los vecinos afectados y además están obligados a realizar las correspondientes cesiones para viales, espacios libres, dotaciones, y costear los gastos de la urbanización.

Parece que se está ignorando la realidad demográfica, social y económica actual, insistimos, como pone de manifiesto la Xunta de Galicia en su informe, demoledor en cuanto al crecimiento previsto, estas son las consecuencias: esto no es viable, ni lo será en el horizonte temporal marcado por el plan.ALEGACIONES RELATIVAS AL SUELO URBANIZABLE 14- En cuanto a la zona que queda clasificada como SUB/D-1 : Suelo Urbanizable Delimitado (Residencial) (ver planos nº 2 y nº 4 del núcleo urbano), hay que incidir en lo indicado en al punto anterior; en este caso, para su desarrollo, es necesario redactar previamente un Plan Parcial; los gastos de la redacción de dicho Plan deben asumirlos los vecinos afectados y además están obligados a realizar las correspondientes cesiones para viales, espacios libres, dotaciones, y costear los gastos de la urbanización.

En este caso, es necesario insistir, nuevamente en el acusado descenso de la población de este municipio. Las zonas previstas para edificar incluidas en Suelo Urbano son más que suficientes, incluso podría considerarse que excesivas, para absorber la demanda actual y futura.

Además, es necesario apuntar que, el único vial de acceso previsto para acceder a dicho Suelo Urbanizable tiene un ancho de 8 metros; esto incumple claramente la LOUGA, que exige un ancho mínimo de 16 m. volvemos otra vez a lo que la Xunta dice. No podemos generar unas expectativas que sabemos falsas, tanto poblacionalmente, como económicamente: no podemos obligar a los propietarios a un desembolso que no va a tener fruto real alguno ALEGACIONES RELATIVAS AL SUELO DE NÚCLEO RURAL15- Como ya se indicó anteriormente, Antas de Ulla es un municipio cuya población no sólo no crece, sino que disminuye; esto se aprecia más en los núcleos rurales; hay una gran cantidad de casas deshabitadas; no hay expectativas de crecimiento social ni económico…

En los planos de los núcleos rurales se observa que, en general, la delimitación de los mismos es demasiado amplia, queda demasiado suelo previsto para edificar, según dice la Xunta de Galicia en su informe: o no tendrán jamás aprobación definitiva o, si curiosa y sorpresivamente, se aprueban, jamás se desarrollarán, limitando, no lo olvidemos, la posibilidad en algunos casos de ampliación de explotaciones ya existentes que resultarían incompatibles con el planeamiento, con las consecuencias económicas que ello conlleva.SOLICITAN:

Que se admita a trámite este escrito de alegaciones y se resuelva teniendo en cuenta todo lo expuesto.Lugo, 9 de Mayo de 2016
Fdo: María del Pilar García Porto                                                     Fdo: José Angel Rico ÁlvarezENLACE AO INFORME DA XUNTA DE GALICIA PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL DO PXOM DE ANTAS DE ULLA:


viernes, 8 de abril de 2016

Os socialistas de Antas denunciamos que os 400.000 euros que se investiron na Praza de España empeoran a seguridade

-  Os concelleiros do PSOE en Antas de Ulla, anunciaron que presentarán unha proposta á Alcaldía para corrixir deficiencias desta obra
- Demandarán revisar os elementos arquitectónicos e contemplar a posibilidade de incorporar outros novos
- Emprazan ao Alcalde “a que tome cartas no asunto con seriedade e responsabilidade, porque o que esta en xogo é seguridade das persoas e a calidade de vida dos veciños de Antas de Ulla”

O Grupo Socialista anunciou hoxe que presentará unha proposta á Alcaldía co fin de corrixir as deficiencias de accesibilidade que ten a obra “faraónica” da praza de España. Denuncia que o Alcalde Antas investiu máis de 400.000 euros “nunha obra que non responde ás necesidades dos veciños, xa que non cumpre a finalidade para a que foi feita que era mellora a accesibilidade desta praza”.

Os concelleiros explican que estes mesmos días “houbo media ducia de accidentados nesa Praza, algún incluso tivo que recibir asistencia médica in situ”. Na proposta, que o Grupo Socialista de Antas de Ulla vai elevar ao vindeiro pleno, demanda que se revisen o elementos arquitectónicos que afectan á seguridade peonil, e solicita que se proceda a súa retirada ou que se modifique a súa ubicación. Tamén reclama que se contemple a colocación de novos elementos que melloren a accesibilidade da praza.

Así mesmo, critican “que fai 3 escasos meses que se abriu a remodelación da Praza de España, e polo de agora, non esta cumprindo a principal función recollida no proxecto a adecuación da praza para mellorar a accesibilidade e a seguridade”. Nese senso advirte que o grupo socialista xa denunciou no seu momento “que a execución desta obra foi precipitada e o remate forzado”, para poder chegar en tempo e prazo a xustificación final da infraestrutura.


Por último a voceira socialista empraza ao Alcalde “a que tome cartas no asunto con seriedade e responsabilidade, porque o que esta en xogo é seguridade viaria é a calidade de vida dos veciños de Antas de Ulla”.

sábado, 3 de octubre de 2015

As obras de mellora da Plaza de España unha obra afastada das necesidades reais da veciñanza

A voceira do PSOE en Antas de Ulla, Pilar García Porto, denuncia que o Alcalde se “enfrasca nun proxecto faraónico afastado das necesidades reais dos veciños”, pois Varela decidiu investir 400.000 euros para melloras en contornas urbanas nunha única obra, concretamente no arranxo da Praza de España; cuxa “contratación oculta as súas miserias”. Os socialistas explican que, tras un proceso “nada transparente e baseado en criterios subxectivos”, o proxecto foi adxudicado a “unha vella coñecida do goberno municipal”, pois a empresa beneficiaria executa un número importante das obras do Concello. O PSOE reclama a Varela que aclare aos veciños os criterios que seguiu nesta contratación, así como o feito de que foran os propios traballadores municipais os que executaron as primeiras obras deste proxecto, cando a totalidade das actuacións que contempla deberían estar adxudicadas a unha entidade que ata ofreceu levar a cabo melloras no proxecto “poucos reais”, pois superan os 100.000 euros.

Obra faraónica
O Pleno do 30 de xullo aprobou o expediente de contratación da obra Acondicionamento da Praza de España. Tras a celebración da mesa de contratación, na sesión plenaria do 28 de agosto acordouse a súa adxudicación. “O Alcalde en ningún momento quixo contar coa opinión dos Concelleiros do PSOE. Nin nos consultou para o desenvolvemento do proxecto, nin nos convidou a formar parte da mesa de contratación, polo que tivemos que amosar a nosa opinión a toro pasado”, subliñou García Porto. En dita 1ª sesión plenaria, os socialistas explicaron que apoiaban a apertura do expediente de contratación, posto que co prazo de execución establecido (o 15 de decembro de 2015 é a data límite para xustificar a execución das obras), non había marxe para realizar modificacións. Con todo, tamén manifestaron que a obra a executar non lles parecía “indispensable nin prioritaria”. O proxecto esta financiado a través do Plan Urban da CMATI. Por iso, tal e como explicou o propio Alcalde, as actuacións teñen que ir dirixida a contornos urbanos. “Non resulta ético realizar obras por uns gastos totais de 394.400 euros nunha única praza mentres hai familias dentro do propio casco urbano, ó igual que acontece en moitos núcleos rurais, que teñen pistas de terra para chegar ós seus fogares ou carecen de servizos básicos como traída de auga ou sumidoiros. Tal e como sempre defendemos dende o PSOE, o gasto e os investimentos deben priorizarse en función das necesidades e demandas da poboación”, salientou a voceira. No 2º pleno, os socialistas non apoiaron a contratación da obra por non ter acceso á documentación presentada polas empresas con tempo suficiente para revisala axeitadamente logo de constatar que a empresa que resultaba adxudicataria é a mesma que realiza a gran parte das obras do Concello.

Adxudicación con ecos de “cambalache”
Os socialistas comprobaron que a mesa de contratación –á que non foron convidados- estaba integrada por 2 técnicas municipais (secretaria e a propia arquitecta que realizou o proxecto) e 3 membros do PP (Alcalde e dous Concelleiros). A adxudicataria resultou ser “unha vella coñecida do equipo de goberno, pois aínda na pasada campaña electoral se encargou de obras de estradas municipais por valor de 100.466,65 euros, entre outras actuacións recentes”. Un total de 24 entidades participaron nestes proceso, no que os criterios subxectivos supuxeron o 75% da puntuación total (75 puntos sobre 100). “¿Por que soa a adxudicación con ecos de cambalache?. Pois porque a empresa contratada, na valoración dos criterios obxectivos é superada por 10 das 24 empresas que se presentaron. Na valoración económica acada a mesma puntuación que outra entidade, que superaría en puntuación. Só gana cando se valoran as melloras presentadas -que se inclúen nos criterios subxectivos, pois estas non se poden medir- cunha diferenza de tan só de 3 puntos. Todo isto, aínda que o valor das melloras da adxudicataria é inferior ao da entidade que quedou en segundo lugar (110.505,98 euros fronte a 110.630 euros)”.
“O Alcalde debe aclarar que criterios seguiu para decidir que as melloras ofertadas por esta empresa, afincada en Vila de Cruces, eran mellores que ás de outras, cando se ofrecían actuacións como a dotación de contenedores soterrados, eliminación de barreiras arquitectónicas, construción dun parque infantil, infraestruturas de saneamento e abastecemento...¿Por que decidiu contratar a esta empresa para realizar unha obra que nin foi demandada polos veciños nin resulta prioritaria ante a falla de sumidoiros, traídas de auga, pavimentos de acceso a fogares ou mesmo beirarrúas? Un orzamento de case 400.000 euros non pode centrarse en decorar os arredores do Concello e os as poucas beirarrúas que pisa o Alcalde. Esta praza, se as obras se rematan axeitadamente e no prazo previsto, será a triste máscara que oculta as miserias da xestión de Varela”, remarcou García Porto.

Obras contratadas e que executan traballadores municipais

No pleno celebrado de xeito aprazado o 28 de setembro, entre outros asuntos, o PSOE de Antas de Ulla interesouse polas actuacións de retirada de materiais que o Concello estaba a realizar con medios propios (traballadores e maquinaria) na praza de España, poñendo en marcha deste xeito o proxecto de 400.000 euros contratado a unha empresa externa. Os socialistas formularon as seguintes preguntas: Á vista de que o Concello de Antas de Ulla está a retirar con medios propios materiais do pavimento da Praza de España, así como mobiliario urbano, o cal é susceptible de formar parte do proxecto recentemente adxudicado e denominado ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE ESPAÑA; ¿qué importe do citado proxecto se corresponde cos traballos realizados polo Concello con medios propios? e ¿como vai a repercutir este aforro no desenvolvemento das actuacións que a empresa adxudicataria levará a cabo na Plaza de España?. O Alcalde dixo que “non lle corresponde ningún importe porque non se contemplaban esas actuacións no proxecto e, polo tanto, non había cartos destinados a súa execución”. Os socialistas manteñen que en todos os proxectos se deben incluír estes traballos, pois son previos á execución de obras. O PSOE asegura que empresas que se presentaron ao concurso para o acondiconamento da praza de España ofertaron a retirada do mobiliario urbano e a reubicación do mesmo, que finalmente levou a cabo persoal municipal. 

martes, 22 de septiembre de 2015

O PSOE de Antas de Ulla reclama á Xunta explicacións sobre a demora de máis de 3 anos nas obras de ampliación da residencia de maiores Os socialistas esixen a Varela que inicie de xeito inmediato estas actuacións, posto que asegurou que en setembro quedarían desbloqueadas

Dende o PSOE de Antas de Ulla trasladamos varias preguntas ao Parlamento galego para que a Xunta explique os motivos da demora de máis de 3 anos nas obras de ampliación da residencia de maiores. Os socialistas esiximos ao Alcalde, Javier Varela, que poña en marcha “de xeito inmediato” estas actuacións, posto que asegurou que en setembro quedarían desbloqueadas.
A nosa voceira municipal do PSOE, Pilar García Porto, explicou que estes traballos se enmarcan nun convenio entre o Ministerio de Agricultura e a Xunta de Galicia, publicado no BOE do 11 de xuño de 2012, mediante o cal estaba previsto conceder 2.817.200 euros ao Concello de Antas de Ulla para a ampliación da residencia de maiores, así como outros 600.0000 euros para melloras en traídas de auga municipais. Dende entón, este orzamento superior aos 3,4 millóns de euros nunca se chegou a ingresar nas contas do Concello e as obras non se levaron a cabo.
As preguntas que os socialistas agardan a que responda o Goberno autonómico na Cámara galega son as seguintes: 1. Cal é motivo para non acollerse a este modelo que tiña unha cofinanciación estatal e polo tanto desaproveitar eses recursos? ; 2.- Non considera a Xunta de Galicia estas actuacións necesarias e por iso non se desenvolveu dito convenio?; 3.- A que foron dedicados os fondos previstos en dito convenio e que non foron executados?; 4.- Cales delas se realizaron o amparo deste convenio?; 5.- Cales se deixaron de executar?; 6.- Realizouse algunha actuación  buscando outra fórmula distinta da conveniada co Ministerio de Agricultura?; 6.- Cal é motivo para non acollerse a este modelo que tiña unha cofinanciación estatal e polo tanto desaproveitar eses recursos?; 7.- A que foron dedicados os fondos previstos en dito convenio e que non foron executados?.
Papel do Concello
Á espera de coñecer a responsabilidade desta demora de máis de 3 anos por parte da Xunta de Galicia, García Porto salientou que “o Goberno local do PP é complice do bloqueo a este proxecto en impulso do emprego e do benestar social, posto que o Alcalde foi incapaz de sacar adiante o PXOM, imprescindible para a execución destes traballos”. 

Tendo en conta este bloqueo de máis de 3 anos por parte de Varela, no Pleno Extraordinario Municipal do 31 de agosto aprobouse a delimitación do núcleo rural de Vilaboa, que permite  a execución das obras de amplicación da residencia de maiores ante a ausencia do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Aprobado este trámite, o propio Goberno local do PP asegurou que en setembro estaría todo listo para a posta en marcha destes traballos.

“Polo tanto, rematadas as escusas do Goberno local, os socialistas esiximos a Varela que inicie de xeito inmediato estas obras, que levan anos prometendo”, reclamou García Porto. E é que dende 2013, o Alcalde inclúe estes traballos no Orzamento de Antas de Ulla a pesares de non contar co presuposto do Ministerio de Agricultura e da Xunta de Galicia. “Varela leva anos inflando as contas municipais e enganando aos veciños”, sinalou a voceira. 

ENLACES ÁS NOVAS PUBLICADAS NOS XORNAIS:miércoles, 4 de marzo de 2015

O MANTEMENTO DAS ESTRADAS É PARA NOS UNHA PRIORIDADE

Dende a nosa agrupación consideramos que ás inversión en matemento das carreteras son vitais para a veciñanza de Antas de Ulla, sobre todo para aquelas persoas que viven nas aldeas, pois precisan utilizalas a diario. Esta é unha vella reivindicación dos socalistas de Antas que vimos reclamando o mantemento das vías e pistas municipais dende hai máis dunha década, e neste sentido levamos ó Pleno do Concello varias iniciativas que o alcalde nin incluiu nas diferentes sesións para evitar o seu debate.

Como podedes ver nestas imaxes e como ben sabedes os que a diario precisades desprazarvos en coche a lamentable situación que ofrecen moitas das vías do noso concello é esta;

O certo é que máis aló de atopar unha resposta práctica a este problema que afecta a todos os veciñ@s de Antas de Ulla, o Concello tan só dispuxo das ferramentas para tapar algunha fochanca con gravilla ou zahorra a pesar de prometer ata dous plans de bacheo que sumaban 300.000€.


Dende a Deputación de Lugo estase atallando este problema para os veciñ@s facendo unha recuperación integral (cunetas e firmes) que comenzou aló polo mes de xullo do ano pasado, das estradas que son titularidade desta entidade, coa utilización do Parque Móbil, a día de hoxe xa se remataron:
  • máis de 24 quilómetros da LU-P-1809, de Antas de Ulla a Chantada,
  •  a LU-P-0303, de Santiso a Cruceiro
  • a  rúa que vai dende o casco urbano ao cuartel da Garda Civil 
  • a calle Rodeiro
  • mellorouse a estrada a palas de Rei ata o acceso á Cervela
CARRETERA ANTAS DE ULLA-CHANTADA

RÚA GENERAL PORTOMEÑE

Ademáis colaborouse co Concello para que arranxara varias vías da súa competencia a través do P.O.S. (Plan de Obras e Servizos), algún dos últimos exemplos son:
  • P.O.S 2013 - ACONDICIONAMENTO DA CARRETERA  DE ANTAS DE ULLA A BERTOSENDE POR QUINTELA
  • P.O.S 2014 - RECUPERACIÓN DE ACCESOS A VILASANTE, ABOI, SUAR E FONDEVILA
  • P.O.S 2015 - Aprobado recentemente e sen executar ACCESOS A FONTELO, SAN        MARTIÑO DO CARRASCO, VILASIÓN E SAN FIZ

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=26927&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&level=1#sthash.QJXa1Wct